هزینه های سفارت آمریکا

هزینه های سفارت آمریکا

هزینه سفارت آمریکا

 

مبلغ واریزی سفارت برای انواع مختلف ویزا آمریکا

شماره ویزانوع ویزامبلغ واریزی سفارت جهت اخذ وقت سفارت آمریکا
Bویزاهای توریستی، کاری، درمانی۱۶۰ دلار
C-۱ویزای ترانزیت۱۶۰ دلار
Dویزای کارکنان کشتی و خطوط هوایی۱۶۰ دلار
Fویزای دانشجویی۱۶۰ دلار
Iویزای مطبوعاتی۱۶۰ دلار
Jویزای فرصت مطالعاتی۱۶۰ دلار
Mویزای دانشجویی فنی حرفه ای۱۶۰ دلار
 Hکارگران و کارمندان موقت۱۹۰ دلار
 Lتبادلات بین کشوری۱۹۰ دلار
 Oاشخاص با توانایی های فوق العاده ۱۹۰ دلار
 Pورزشکاران و هنرمندان۱۹۰ دلار
Qتبادلات فرهنگی بین المللی۱۹۰دلار
Eویزای سرمایه گذاری ۲۷۰ دلار
Kنامزد یا همسر سیتیزن آمریکا۲۴۰ دلار
مبلغ پرداختی سویس “SEVIS FEE” برای ویزاهای F۱,F۲,M۱,M۲۲۰۰ دلار
مبلغ پرداختی سویس “SEVIS FEE” برای ویزاهای J۱,J۲۱۸۰ دلار
مشاوره رایگان